Monthly Archives

February 2014

News

SARF Lecture on the Syrian Armenian Crisis at Diocese Raises $30,000

Burbank, CA - The Executive Committee of the Syrian Armenian Relief Fund (SARF) provided an opportunity to the public to learn about the situation facing the Syrian Armenians by taking advantage of visits by Bishop Armash Nalbandian from Damascus and Dr. Krikor Adanalian from Aleppo. The lecture was held on February 10, 2014, at the Western Diocese Kalaydjian Hall in Burbank, California. The event, emceed by Executive Committee Secretary Sona Madarian, started with a slide show depicting the deteriorating living conditions of the Armenian community due to the ongoing destruction in Aleppo. The background music “Der Vogormia” (God Beseech Us) set the somber mood. Dr. Krikor Adanalian from Aleppo presented an analytical evaluation of the history of the ancient Armenian…
SARF Fund
February 17, 2014
News

$13,000 Donated to SARF During 25th Anniversary Party

25 Ամեակի Անակնկալներ Անցեալ Շաբաթ երեկոյ, Սերոբ եւ Ալիս Ղազուրեանները հաճելիօրէն անակնկալի բերուեցան, երբ իրենց ընտանեկան պարագաներն ու ընկերները հաւաքուած տեսան «Քաւար» ճաշարանը՝ տօնելու համար իրենց ամուսնութեան 25ամեակը: Զոյգին համար առաւել հաճելի դարձաւ իմանալ, որ իրենց ընտանիքն ու ընկերները, տարեդարձին առթիւ նուիրատուութիւն պիտի կատարէին Սուրիոյ հայութեան օգնութեան ֆոնտին, որուն ներկայացուցիչը՝ Զաւէն Խանճեան, ներկայ էր նոյն երեկոյին: Երեկոն հաճելի անցաւ, բոլորին տրամադրութիւնը բարձր էր, եւ հաճելիին հետ միասին ուրախ ենք յայտնելու, որ Ղազուրեան ընտանիքը օրուան նուէրները՝ 13,650 տոլար գումարի հասած չէքերը, փոխանցեց Սուրիահայութեան օգնութեան ֆոնտին: Ղազուրեան Սերոբ ու Ալիսը, այս առթիւ, «Ասպարէզ»ին հաճելի անակնկալ մը մատուցեցին՝ հազար տոլարի նուիրատուութեամբ ստանձնելով իրենց ամուսնութեան տարուան (1989) թերթի թիւերուն թուայնացման ծախսերը: Հաւաքոյթը կազմակերպողներէն՝ Նայիրի Ղազուրեանի եւ Սուրիահայութեան օգնութեան ֆոնտի ներկայացուցիչին խօսքերը կը փոխանցէին նոյն…
SARF Fund
February 14, 2014
News

Regarding the Syrian Armenian Crisis

By Bedros Kojian, M.D. There is great disparity between the establishment of a charitable private foundation in Armenia, successful fund raising activities and donations to NON-VITAL, but important, Armenian causes, and the GLARING absence of funds and/or donations to the Syrian Armenian CRISIS, eloquently described in Mr. Zaven Khanjian’s article, "Will You Be the First to Answer." It is unconscionable that most of us Armenians, like the rest of the world, are acting as if we are unaware that the entire vibrant and prosperous Syrian Armenian community is in a catastrophic state. To survive, most of these Armenians have been forced to leave their destroyed and looted homes, businesses and belongings that took them a century to build or acquire,…
SARF Fund
February 14, 2014